• هوش مصنوعی
  • ترجمه ماشینی
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • طراحی موتورهای جستجوگر
  • استخراج اطلاعات از پیکره‌های زبانی
  • پردازش متن و گفتار
  • بازیابی اطلاعات و پردازش اسناد
  • فهم زبان طبیعی 
  • تهیه پیکره‌های زبانی