تفکر و اندیشه، یگانه ابزار اولیه انسان برای دستیابی به ناشناخته ها و تسخیر جهان بوده و زبان مهمترین وسیله انتقال یافته های بشر در طول تاریخ به شمار می رود. انسان که همواره به دنبال شناخت خود و جهان پیرامونش بوده، به مدد ذهن خلاق خود به درجه ای از کمال رسیده است که توانسته به اعماق اقیانوس ها و ماورائ کهکشان ها دست یابد و به یاری زبان، یافته های خود را به نسل های بعد انتقال دهد. شگفت آنکه ماهیت و چگونگی این ذهن خلاق که همه دستاوردهای علمی این روزگار مرهون عملکرد آن است، و نیز شیوه عملکرد زبان که ابزار انتقال این دستاوردها به شمار می آید، هنوز ناشناخته باقی مانده اند و در هاله ای از ابهام قرار دارند. بر پایه دیدگاه های زبان شناختی، زبان وجه تمایز انسان از دیگر موجودات است. از سوی دیگر برخی از دانشمندان بر این باورند که اندیشه بر پایه زبان شکل می گیرد و یادگیری زبان پیش از کسب مهارت اندیشیدن صورت می پذیرد. شاید دو مورد از پیچیده ترین پرسش های بی پاسخ قرن حاضر این باشند که چگونه می توان مهارت درک و تولید زبان طبیعی را به ماشین آموزش داد و چگونه می توان ماشینی خلق کرد که همچون انسان مجهز به ابزار تفکر باشد. امید به یافتن پاسخی برای این پرسش ها به حوزه زبان شناسی رایانشی و پژوهش های مرتبط به آن منتهی می شود.

پس از برگزاری موفقیت آمیز دو دوره پیشین همایش زبان‌شناسی رایانشی در ایران، سومین دوره این همایش در روزهای 28 و 29 آبان ماه 1393 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. تقارن پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف با پنجاهمین سال تاسیس رشته زبان شناسی در ایران، انگیزه ای قوی برای همکاری میان دانشگاه صنعتی شریف و انجمن زبان شناسی ایران برای برگزاری این همایش ایجاد کرد. امید است به یاری استادان، دانشجویان و پژوهشگران فعال در حوزه های مرتبط با محورهای این همایش، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر علم زبان شناسی رایانشی در میهن عزیزمان باشیم.

از کلیه استادان، پژوهشگران و دانشجویان در این زمینه دعوت به عمل می آید تا با شرکت در این همایش و ارائه دستاوردهای پژوهشی خود به پیشبرد اهداف این همایش بیفزایند.