کمیته علمی
دکتر غلامرضا قاسم ثانی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: sani [at] sharif.edu