تغییر در زمان برگزاری کارگاه آموزشی مترجم هوشمند متون
1393-07-12
تغییر در زمان برگزاری کارگاه آموزشی مترجم هوشمند متون

با توجه به بروز تداخل زمانی در برگزاری کارگاه های آموزشی و درخواست های مکرر مبنی بر تمایل حضور در هر دو کارگاه روز 27 ابان طبق هماهنگی صورت گرفته از طرف کمیته اجرایی با جناب آقای دکتر فیلی زمان آغاز کارگاه آموزشی مترجم هوشمند از ساعت 11:30 به ساعت 13:30 تغییر پیدا کرده است