مقالات پذیرفته شده
11 آبان 1393

مقالات پذیرفته شده برای ارائه شفاهی به قرار زیر می باشد:

 

کد مقاله

عنوان مقاله

1022-CLC

پیکره‌ی فارسی تحلیل احساس سِنتی‌پِرس: توسعه‌ی یک پیکره‌ی تحلیل احساس متنی برای زبان فارسی

1024-CLC

ارائه‏ روشی برای بازیابی اسناد نظری فارسی

1028-CLC

طراحی شبکۀ واژگانی قید در زبان فارسی

1029-CLC

ارائه روشی بر مبنای اطلاعات محتوا جهت بهبود تشخیص صفحات فریب‌آمیز در گراف وب فارسی

1037-CLC

A Probabilistic Translation Method for Dictionary-based Cross-lingual Information Retrieval in Agglutinative Languages

1044-CLC

رویکردی رایانشی-پیکره‌ای به زبان‌شناسی شناختی فارسی

1045-CLC

الگوریتم PMI (اطلاعات متقابل نقطه‌ای)؛ معیاری جهت تشخیص شباهت معنایی کلمات

1046-CLC

برچسب‌گذاری خودکار مشخصه‌های نوایی در جملات فارسی با استفاده از مدل نحوی

1053-CLC

Persian Metaphor Frequency Prediction through Latent Dirichlet Allocation Model

1055-CLC

مقایسه کارهای انجام شده برای برچسب گذاری ادات سخن زبان فارسی

1056-CLC

A Named Entity Recognition Tool for Persian

1057-CLC

طراحی تحلیلگر ساختواژی برای زبان پارسی
با استفاده از ساختار تراگذر و روش دوسطحی

1059-CLC

بررسی ساختواژی- معناشناختی اسم جهت کاربرد در پردازش زبان فارسی و مقایسۀ آن با زبان انگلیسی

1061-CLC

واکاوی توسعه خط و زبان فارسی در شبکه و رایانه

1063-CLC

تحلیل پیکره بنیاد واژگان هم معنی سیاسی از منظر باهم‌آیی آماری

1065-CLC

دادگان درخت نحوی شریف:
 دادگان درخت نحوی ساخت‌سازه‌ای زبان فارسی

1067-CLC

قانون زیف و
انتخاب واژگان مرجع برای تعیین سطح مهارت واژگانی فارسی‌آموزان

1070-CLC

بزرگ‌پیکرة N-Gramهای فارسی شریف

1073-CLC

ساخت خودکار هستان‌شناسی و بهبود آن با استفاده از جستجوی گوگل

1075-CLC

استخراج کلمات کلیدی برای اسناد علمی فارسی با استفاده از هم‌رخدادی کلمات

1077-CLC

استخراج ویژگی های محصول در زبان فارسی

1082-CLC

Categorizing Letters Based on Written Features for Feature Extraction in Kurdish Handwriting

1093-CLC

برچسب‌گذاری معنایی زبان فارسی براساس دستور وابستگی

1096-CLC

بررسی روش های موثر بر عملکرد تجزیه گر آماری زبان فارسی

1097-CLC

غنی سازی و پالایش روابط معنایی در هستان شناسی علوم پایه: با تمرکز بر رشته شیمی

1100-CLC

بررسی تولید گفتار و مهارت‌‌های زبان در کودکان پنج ساله‌ی فارسی زبان مبتلا به اختلالات صدای گفتار

1103-CLC

A Hidden Markov Model for Persian Text Classification

1105-CLC

تحلیل ساختمان درونی کلمات مرکب ترکیبی و غیرترکیبی در زبان فارسی

1106-CLC

ارائه‌ی یک ابزار نوین برای پس‌ویرایش متن‌های ترجمه شده
(فرازین‌بار)

1108-CLC

برچسب‌زنی کلمات در زبان فارسی با استفاده از مدل‌های احتمالی

1109-CLC

شناسایی تاثیرگذارترین گره ها در شبکه اجتماعی با استفاده از شبکه واژگان

1110-CLC

کشف بروز رخدادهای اجتماعی براساس پرس‌وجوهای کاربران در موتور جستجو

1111-CLC

معرفی سمپ:سامانه مدیریت پیکره

1113-CLC

تعیین مرز و نوع عبارات نحوی با استفاده از پیکره تولید شده از بانک درختان وابستگی دادگان

1114-CLC

تشخیص حوزه متون خبری فارسی:
ارائه مدلی بهبود یافته بر اساس روش
naïve bayes جهت تشخیص حوزه متن

1115-CLC

Weakly Supervised Text Categorization Using Topic Modeling

1116-CLC

Considerations for Generating a Spontaneous Persian Database

 

مقالات پذیرفته شده  به عنوان ارائه برای پوستر


 

کد مقاله

عنوان مقاله

1006-CLC

پیکره های زبانی و کاربرد آنها در پردازش زبان طبیعی

1034-CLC

الگوریتم تشخیص ساختار ساختواژی (morphology) انواع کلمه در زبان فارسی

1035-CLC

برچسب گذاری متون با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی

1039-CLC

استخراج ویژگی‌های همرخداد و وزن‌دهی TFIDF همرخدادی در دسته‌بندی متون

1040-CLC

دسته‌بندی خودکار شعر فارسی: تعیین شاعر

1078-CLC

الگوریتم ریشه‌یابی چند‌گانه‌ی‌ کلمات در زبان فارسی

1088-CLC

مدل ترتیب‌دهی مبتنی بر ساختارهای وابستگی در ترجمه‌ی ماشینی آماری انگلیسی به فارسی

1089-CLC

مطالعه و بررسی نقش انواع برچسب‌گذاری N_Gram، در واژه‌شناسی جملات زبان فارسی به روش مدل مخفی مارکوف

1091-CLC

پیاده‌سازی ساختار منطقی برای تحلیل محتوایی در علوم استدلالی

1092-CLC

خوشه بندی جریانی اخبار فارسی

1094-CLC

The Informativness Quality of the Translation of English Proverbs into Persian between Human Translators and Google Translate

1098-CLC

تشخیص تقلب متون با استفاده از روابط معنایی بین مفاهیم و الگوریتم DTW

1099-CLC

تشخیص تقلب متون با استفاده از درخت وابستگی معنایی بین مفاهیم و DTW

1104-CLC

لغت‌نامه‌ی احساس فارسی:
توسعه‌ی یک لغت‌نامه‌ی احساس برای زبان فارسی بر مبنای سبد کلمات

1107-CLC

A FAST MULTI-PART SNIPPET EXTRACTION ALGORITHM