برنامه ریزی کارگاه "معنی و شناخت، درآمدی بر معنی شناسی شناختی"
11 آبان 1393
برنامه ریزی کارگاه "معنی و شناخت، درآمدی بر معنی شناسی شناختی"

بدین وسیله به اطلاع می رساند طبق هماهنگی صورت گرفته با سرکار خانم دکتر افراشی مقرر گردید تا در تاریخ 5 آذر ماه 1393 کارگاه آموزشی با موضوع: معنی و شناخت، درآمدی بر معنی شناسی شناختی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردد.