برنامه همایش
1393-08-20
برنامه همایش

تمامی عزیزانی که مایل به حضور در  سومین همایش زبانشناسی رایانشی می باشند می توانند با مراجعه به لینک زیر برنامه این همایش را دریافت نمایند

http://clconference.sharif.ir/page_428.html