فایل نمونه برای ارائه های شفاهی و پوستری
1393-08-20
فایل نمونه برای ارائه های شفاهی و پوستری

نویسندگان محترم مقالات پذیرفته شده می توانند با مراجعه به لینک زیر فایل های نمونه جهت ارائه خود را دریافت نمایند . دوستانی که ارائه به صورت پوستری دارند تا آخر وقت روز جمعه 23 آبان و دوستانی که ارائه آنها به صورت شفاهی است، لطفا  تا پایان روز یکشنبه 25 آبان برای دبیرخانه ارسال نمایند

در ضمن به اطلاع می رساند برای هماهنگی و یک نواختی مقالات، چاپ مقالات پوستری توسط دبیرخانه انجام می شود.

http://clconference.sharif.ir/page_427.html