اولین کنفرانس زبان‌شناسی رایانشی با عنوان "هم‌اندیشی زبان فارسی در رایاسپهر" به همت انجمن زبان‌شناسی ایران و همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ دهم دی‌ماه سال 1388 برگزار گردید. در این کنفرانس یکروزه مقاله‌های زیر ارائه گردید:

"درس‌هایی از تولید یک پیکره متنی برای زبان فارسی معاصر"؛ محمود بی‌جن‌خان

"گزارش طرح ایجاد دادگان محک استاندارد برای ارزیابی الگوریتم‌های بازیابی اطلاعات در زبان فارسی"؛ دکتر آزاده شاکری

"بافت زبانی، پیکره زبانی و پایگاه داده‌های زبانی"؛ مصطفی عاصی

"چارچوبی شناختی مبتنی بر رویکرد تفسیری برای ریشه‌شناسی واژگان و ارائه مصادیق آن در زبان فارسی"؛ دکتر کامبیز بدیع

"طرح ایجاد شبکه واژگانی زبان فارسی (فارس‌نت)"؛ دکتر مهرنوش شمس‌فرد

"طراحی و پیاده‌سازی دستور تعاملی برای زبان فارسی"؛ مسعود قیومی

"استخراج هستان‌شناسی برای دانشنامه معماری شهرسازی"؛  دکتر یحیی تابش

"عملکرد سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی"؛ دکتر محمدمهدی همایون‌پور

 

دومین کنفرانس زبان‌شناسی رایانشی با عنوان "دومین هم‌اندیشی زبان‌شناسی رایانشی" به همت انجمن زبان‌شناسی ایران و همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ هشتم تیرماه 1391 برگزار گردید.

این هم‌اندیشی بر پایه دو هدف صورت گرفت. نخست آشنایی علاقه‌مندان این حوزه با دانش نوپای زبان‌شناسی رایانشی در جهان و ایران، و دوم ارائه دستاوردهای علمی پژوهشگران داخلی و پژوهش‌هایی که در زمینه پردازش زبان فارسی صورت گرفته است. در این کنفرانس یکروزه مقاله‌های زیر ارائه گردید:

"توزیع رسایی در خوشه دوهمخوانی مرز هجا در زبان فارسی"؛ افشین رحیمی، دکتر بهرام وزیرنژاد، دکتر محرم اسلامی

"رویکردی نوین به ریشه‌شناسی واژگان بر پایه تفسیر روابط میان مفاهیم مرتبط"؛ دکتر کامبیز بدیع

"بررسی روش های تشخیص خودکار و رفع ابهام معنایی مفاهیم استعاری و دارای مجاز"؛ هادی عبدی قویدل، دکتر محمد بحرانی، دکتر بهرام وزیرنژاد

"بررسی افعال مرکب جداشدنی زبان فارسی در چارچوب زبان‌شناسی پیکره‌ای"؛ الهام علایی ابوذر، دکتر محمود بی‌جن‌خان

"مدل انتزاعی نوشته‌نگاری برای خط فارسی – عربی"؛ بهنام اسفهبد، دکتر یحیی تابش

"بررسی رابطه میان چند حوزه‌ای بودن زمینه مطالعات و میزان خلاقیت استعاری"؛ مارال شیخ زاده، دکتر پروانه خسروی‌زاده

"ابهام‌زدایی از معنای کلمه با الگوریتم ساده و گسترش یافته"؛ علی فارسی نژاد، دکتر پروانه خسروی‌زاده

"ساخت نیمه خودکار وردنت فارسی: از واژه تا واژهستان شناسی"؛  دکتر مهرنوش شمس‌فرد

"کاربرد پیکره‌های زبانی در فرهنگ‌نگاری و آموزش زبان"؛ دکتر مصطفی عاصی

"تولید خودکار وردنت فارسی با استفاده از روش شناختی و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات"؛ مرضیه فدایی، حمیدرضا قادر، دکتر هشام فیلی

"ساخت پیکره های نشانه گذاری شده با رویکرد وب به عنوان پیکره"؛ مهدی مرادی، دکتر بهرام وزیرنژاد