برای دریافت نمونه فایل ارائه شفاهی فارسی اینجا را کلیک نماید.

برای دریافت نمونه فایل ارائه پوستر فارسی اینجا را کلیک نمایید.

برای دریافت نمونه فایل ارائه شفاهی انگلیسی اینجا را کلیک نماید.

 برای دریافت نمونه فایل ارائه پوستر انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.