برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1393-08-14
750,000 ریال
پس از تاریخ 1393-08-14
1,000,000 ریال
دانشجویانی که نویسنده مقاله می باشند می بایست به عنوان نویسنده مقاله ثبت نام نمایند.
2
تا تاریخ 1393-08-14
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1393-08-14
2,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1393-08-14
500,000 ریال
پس از تاریخ 1393-08-14
650,000 ریال
4
تا تاریخ 1393-08-14
1,000,000 ریال
پس از تاریخ 1393-08-14
1,300,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.