برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

27 آبان 1393
13:30-17:00

1,000,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 40
جناب آقای دکتر فیلی جناب آقای سعید فرضی

27 آبان 1393
09:00-12:30

1,000,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 40
سرکار خانم دکتر شمس فرد

05 آذر 1393
09:00-12:00

500,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 40
سرکار خانم مهندس شهره طباطبایی

05 آذر 1393
13:30-16:30

500,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 40
جناب آقای دکتر محمد ایزدی سرکار خانم شهره طباطبایی

05 آذر 1393
09:00-13:00

1,000,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
ظرفیت: 40
سرکار خانم دکتر افراشی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.