این همایش فرصتی برای تعامل میان متخصصین علوم فنی-مهندسی و پژوهشگران دانش زبان‌شناسی است تا به ارائه دستاوردهای نوین خود در حوزه زبان‌شناسی رایانشی بپردازند، توان پژوهشگران ایرانی را در ساخت محصول داخلی و بومی‌سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذارند و یا در حوزه ارتباط با صنعت، نتایج پژوهش‌های خود را به دستاوردهایی کاربردی تبدیل کنند.